OZNÁMENÍ SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 18.12.2021

OZNÁMENÍ SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Představenstvo Českého svazu Juda, z.s. tímto dle čl. 29. odst. 5 stanov oznamuje,

že na základě kvalifikované žádosti části členů ve smyslu ustanovení čl. 29. odst. 4 stanov svolává

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ ČESKÉHO SVAZU JUDA, z.s.,

se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, IČ 00537560,

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. L 182,

které se bude konat dne 18. prosince 2021 od 12,00 hod. (prezentace 10,30 – 11,30 hod.) v zasedacím sále v přízemí České unie sportu
na adrese Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha.

Pořad jednání:
1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti
2. Volba orgánů shromáždění delegátů – předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob
pověřených sčítáním hlasů
3. Odvolání předsedy představenstva z funkce
4. Odvolání prvního místopředsedy představenstva z funkce
5. Odvolání druhého místopředsedy představenstva z funkce
6. Volba předsedy představenstva
7. Volba prvního místopředsedy představenstva
8. Volba druhého místopředsedy představenstva
9. Změna stanov
10. Diskuze
11. Závěr

Rozhodným dnem dle čl. 33. stanov je 1. leden 2021.
Dle kvalifikovaných žadatelů o svolání mimořádného zasedání shromáždění delegátů je důvodem
jeho svolání změna ve fungování a vystupování Českého svazu juda navenek i uvnitř celého hnutí.

Zmocněnými zástupci kvalifikovaných žadatelů o svolání tohoto mimořádného zasedání
shromáždění delegátů jsou:
VÁCLAV PROKEŠ, nar. 18.11.1970, Dolní 198, Krupka
MARTIN PROKEŠ, nar. 18.6.1969, Lesní 1955, Teplice
LUKÁŠ HOŘT, nar. 28.4.1981, Pod Sirotkem 84, Radostice
Mgr. JIŘÍ VANĚK, nar. 29.6.1981, Záběhlického zámku 57/2a, Praha
ADOLF ZIKA, nar. 21.7.1972, Pod zatáčkou 1354, Praha

Žadatelé o svolání mimořádného zasedání shromáždění delegátů navrhují na funkce členů
představenstva tyto kandidáty:
Ing. PAVEL VOLEK, nar. 16.4.1962, – na předsedu představenstva (předsedu ČSJu)
MARTIN PROKEŠ, nar. 18.6.1969, – na prvního místopředsedu představenstva
ADOLF ZIKA, nar. 21.7.1972, – na druhého místopředsedu představenstva

Jako změnu stanov žadatelé o svolání mimořádného zasedání shromáždění delegátů navrhují zrušení “práva veta” předsedy představenstva (pozn. jde o právo předsedy představenstva, je-li přehlasován místopředsedy představenstva, pozastavit účinnost přijatého rozhodnutí, vůči němuž má zásadní výhrady, a v takovém případě o takové záležitosti rozhoduje výkonný výbor).

Na základě žádosti řady členů, bude představenstvem zařazen pod bodem 9 i návrh změny stanov ohledně hlasovacích práv.
Žadatelé o svolání mimořádného zasedání shromáždění delegátů požadovali zařadit na pořad jednání i odvolání a volbu výkonného výboru, ale tento orgán není volen shromážděním delegátů (jeho členy jsou osoby z titulu jiných funkcí zastávaných v orgánech ČSJu), proto tento bod nebyl na pořad jednání zařazen.

V Praze dne 17. září 2021

Představenstvo Českého svazu juda
Jiří Dolejš, předseda představenstva

You may also like...