Pozvánka na řádné Shromáždění delegátů Krajského svazu juda Středočeského kraje v úterý 11.10.2022 v 17:30

Pozvánka na řádné Shromáždění delegátů Krajského svazu juda Středočeského kraje

Vážení sportovní přátelé,

v souladu se Stanovami Českého svazu juda svolává Výkonný výbor Krajského svazu juda Středočeského kraje v úterý 11.10.2022 v 17:30  řádné Shromáždění delegátů Krajského svazu juda Středočeského kraje, na které Vás srdečně zveme.

Místo konání:  Praha Strahov, Zátopkova 100, Praha 6-Strahov- hlavní budova. Informace o místnosti, kde se shromáždění koná bude umístěna na vstupní vrátnici.

 

Podle ustanovení čl.30 stanov ČSJu má Váš oddíl právo vyslat na toto Shromáždění delegátů 1 delegáta s hlasem rozhodujícím. Vámi vysílaný delegát s hlasem rozhodujícím disponuje tolika hlasy, kolik členů sdružení s odvozeným členstvím s rozhodovacími právy je k rozhodnému dni členem Vašeho klubu. Rozhodným dnem je 1. leden 2022. Členem s rozhodovacími právy k rozhodnému dni je ten člen sdružení, který nejpozději do 31. prosince 2021 zaplatil členské příspěvky za rok 2021 a nedluží ničeho na členských příspěvcích za roky předcházející. Počty hlasů, se kterými budou jednotliví kandidáti disponovat, budou vyvěšeny spolu s touto pozvánkou na webových stránkách KSJu Středočeského kraje spolu s touto pozvánkou. Dále má váš oddíl právo vyslat na toto Shromáždění delegátů 1 delegáta s hlasem poradním.

Vámi vyslaní delegáti se musí prokázat vyplněným mandátním lístkem (v příloze), který musí být potvrzený razítkem Vašeho oddílu. Delegátům hradí náklady vysílající klub.

Navrhovaný program Shromáždění delegátů:

 • shromáždění bude řídit stávající předseda KSJu Martin Horský
 1. Zahájení
  Zpráva mandátové komise o usnášení schopnosti Shromáždění delegátů
 2. Další navrhované body programu předpokládají, že Shromáždění delegátů je usnášení schopné podle čl. 31 odst. 2.
 3. Volby
  • 3 osob pověřených sčítáním hlasů
  • zapisovatele průběhu Shromáždění delegátů
  • 3 členné volební komise
 4. Schválení programu Shromáždění delegátů
 5. Zpráva o činnosti svazu za uplynulé volební období
 6. Diskuze ke zprávám
 7. Prezentace kandidátů na volené funkce
 8. Volby (po každé volbě následuje zpráva předsedy osob pověřených sčítáním hlasů).
  • předsedy Krajského svazu juda (zvolený předseda svazu má po volbě možnost vyjádřit se ke kandidátům na místopředsedu)
  • místopředsedy Krajského svazu juda
 9. Usnesení Shromáždění delegátů
 10. Krátký projev nově zvoleného předsedy svazu

Prosíme Vás o případné připomínky či návrhy na doplnění programu, návrhy kandidátů na členy představenstva svazu (předsedu a místopředsedu) do 30.9. 2022, aby mohl být připraven hladký průběh voleb a aby delegáti mohli být seznámeni s kandidáti.

Kontaktní email: katkastcjudo@seznam.cz
Jména kandidátů budou vyvěšeny na webových stránkách KSJu 01.10. 2022.

Jelikož členové mandátové komise se musí ujmout své funkce před zahájením shromáždění, bude mandátová komise jmenována Předsednictvem KSJu.

 

Za výkonný výbor Krajského svazu juda Středočeského kraje:

 

Martin Horský

předseda KSJu Středočeského kraje

Pozvánka na řádné Shromáždění delegátů KSJu 2022

Členem s rozhodovacími právy k rozhodnému dni je ten člen sdružení, který nejpozději do 31. prosince 2021 zaplatil členské příspěvky za rok 2021 a nedluží ničeho na členských příspěvcích za roky předcházející. Počty hlasů, se kterými budou jednotliví kandidáti disponovat:

 

You may also like...