Soupis změn v soutěžním řádu juda platné od 1.1.2024

V soutěžním řádu juda došlo ke změnám, kterém je potřeba věnovat pozornost, jak pro umožnění startu cizích příslušníků na mistrovských soutěží, splnění podmínek pro schválení rozpisu soutěží, tak přineslo i úpravu bodového ohodnocení.

2 Článek – Organizace řízení soutěží

  • Utkání rozhodují rozhodčí (u soutěží v předvádění technik dle čl. 2.1.3 a 2.8 mohou rozhodčí nahradit platní Zkušební komisaři)
  • Článek – Náležitosti závodníků startujících v soutěžích jednotlivců i družstev
    • Start cizích státních příslušníků v soutěžích juda

7.8.5. Na mistrovských soutěžích jednotlivců v kategorii U21, U18, U16 a přebornické soutěži U14 mohou startovat cizí státní příslušníci při splnění všech těchto podmínek:

  1. a) mají trvalý pobyt v ČR nebo jim byla udělena v České republice mezinárodní ochrana.
  2. b) pobývají na území České republiky nepřetržitě po dobu minimálně 1 roku.
  3. c) předloží potvrzení o integraci do vzdělávacího systému České republiky (vysvědčení min. za 1 školní rok vydané školou zapsanou ve školském rejstříku).
  4. d) mají platnou Evidenční kartu ČSJu min. 1 rok. Požadované doklady spolu se žádostí o povolení startu na soutěži je závodník povinen zaslat sekretariátu ČSJu nejpozději 10 pracovních dnů před vlastní soutěží. Generální sekretář rozhodne o startu závodníka do 5-ti pracovních dnů po obdržení žádosti.

Adresa trvalého pobytu bude zaznamenána v centrální evidenci ČSJu.

V případě splnění těchto podmínek se pro účely soutěží družstev tito jedinci nepovažují za cizí státní.

13 Článek – Pořad soutěže (turnaje)

13.2 Vážení

13.2.1 V případě startu více než dvou věkových kategorií, přičemž kategorie chlapců a děvčat stejného věku jsou pro znění tohoto článku brány jako jedna věková kategorie, je povinností pořadatele zajistit opakované (pozdější) vážení, které je součástí podrobného časového rozpisu soutěže dle čl. 4.6.

13.2.10 Vážení končí v hodinu stanovenou rozpisem. Doba stanovená k vážení je úměrná k počtu startujících. Vážení musí být ukončeno nejméně 30 minut před zahájením celostátní soutěže (soutěže uvedené v celostátním sportovním kalendáři). V případě soutěží družstev a ostatních soutěží musí být ukončeno nejméně 30 minut před zahájením soutěže (není-li v rozpisu soutěže uvedeno jinak).

13.6 Průběh soutěže

13.6.1 Ve všech soutěžích jednotlivců je sled věkových kategorií určen v pořadí od nejmladší věkové kategorie k nejstarší věkové kategorii.

14 Článek – Věkové kategorie

14.3 Omezení vyplývající z věkové kategorie

14.3.1 Pro kategorie mladší přípravka (U8) a starší přípravka (U10) mohou být užity pouze soutěžní systémy:

  • Skupinový systém (čl. 16.3)
  • Systém každý s každým (čl.16.4.)

14.3.3 Kategorie žactvo starší (U14) – jejich soutěže musí skončit nejpozději do 19 hodin, nejpozději do 21 hodin, netrvá-li soutěž déle než 4 hodiny.

16 Článek – Soutěžní systémy

16.4 Systém každý s každým

– Závodníkovi se zapisují body za vítězství:

10        – při IPPON GACHI, KIKEN GACHI, SOGO GACHI, HANSOKU GACHI, FUSEN GACHI

1          – při zisku WAZA-ARI

0,5       – při rozdílu SHIDO (v žákovských kat. i při rozhodnutí rozhodčího – YUSEI GACHI)

Pokud bylo utkání rozhodnuto systémem Zlaté skóre (Golden score), započítávají se skutečně dosažené body.

17 Článek – Utkání družstev

17.2.2  Závodník svým vítězstvím získává pro družstvo 1 zápasový bod a pomocné body dle technického ocenění:

10        – při IPPON GACHI, KIKEN GACHI, SOGO GACHI, HANSOKU GACHI, FUSEN GACHI

1          – při zisku WAZA-ARI

0,5       – při rozdílu SHIDO (v žákovských kat. i při rozhodnutí rozhodčího – YUSEI GACHI)

Pokud bylo utkání rozhodnuto systémem Zlaté skóre (Golden score), započítávají se

skutečně dosažené body.

Věkové kategorie_vse_2024

 

Karol Bolemant

předseda STK – Středočeského kraje

You may also like...

%d bloggers like this: